Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .nicumarc

देश ‎Romania
जन्मेको बर्ष1953
प्रथम भ्रमण2007年 अप्रिल 10日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2019年 जनवरी 31日 19:52
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎20638

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎20638

प्रमुख भाषा ‎रोमानियन रोमानियन
nicumarc can read the following languages: फ्रान्सेलीजर्मनरोमानियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीजर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषारोमानियन
रोमानियन
9.06/10