Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Rossana

देश ‎Croatia
जन्मेको बर्ष1976
प्रथम भ्रमण2006年 फेब्रुअरी 16日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2006年 मार्च 29日 07:29
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎627

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎627

प्रमुख भाषा ‎क्रोएसियन क्रोएसियन
Rossana can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीक्रोएसियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाक्रोएसियन
क्रोएसियन
8/10