Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .orienteering

देश ‎Turkey
जन्मेको बर्ष1980
प्रथम भ्रमण2007年 मार्च 5日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2009年 मे 17日 17:43
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎42

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎89

प्रमुख भाषा ‎तुर्केली तुर्केली
orienteering can read the following languages: तुर्केलीKurdish
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाKurdish
कुनै मिल्ने भेटिइन