Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .veigas

देश ‎Portugal
जन्मेको बर्ष1980
प्रथम भ्रमण2005年 सेप्टेम्बर 27日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2005年 नोभेम्बर 2日 10:22
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎-68

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎-68

प्रमुख भाषा ‎पोर्तुगाली पोर्तुगाली
veigas can read the following languages: पोर्तुगाली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषापोर्तुगाली
कुनै मिल्ने भेटिइन