Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .evahongrie

देश ‎France
जन्मेको बर्ष1955
प्रथम भ्रमण2007年 फेब्रुअरी 7日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2016年 जुलाई 15日 14:52
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎12646

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎12723

प्रमुख भाषा ‎फ्रान्सेली फ्रान्सेली
evahongrie can read the following languages: हन्गेरियनफ्रान्सेली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीहन्गेरियन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीहन्गेरियन
फ्रान्सेली
7.52/10  
हन्गेरियन
7/10