Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .choseol1004

देश ‎South Korea
जन्मेको बर्ष1993
प्रथम भ्रमण2020年 डिसेम्बर 18日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2020年 डिसेम्बर 18日 06:39
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎कोरियन कोरियन
choseol1004 can read the following languages: कोरियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाकोरियन