Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .MaryOneal

देश ‎Barbados
प्रथम भ्रमण2020年 मार्च 7日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2020年 मार्च 9日 14:00
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎अंग्रेजी अंग्रेजी
MaryOneal can read the following languages: अंग्रेजी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजी