Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .swati47788

देश ‎India
प्रथम भ्रमण2020年 फेब्रुअरी 24日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2020年 फेब्रुअरी 24日 10:39
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎Basque Basque
swati47788 can read the following languages: हिन्दिBasque
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाBasque