Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .jennifertorr

देश ‎United States
प्रथम भ्रमण2020年 फेब्रुअरी 16日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2020年 फेब्रुअरी 16日 09:08
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎-54

प्रमुख भाषा ‎अंग्रेजी अंग्रेजी
jennifertorr can read the following languages: अंग्रेजी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजी