Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Chris889

देश ‎United States
जन्मेको बर्ष1993
प्रथम भ्रमण2019年 अप्रिल 3日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2019年 अप्रिल 3日 18:26
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎अंग्रेजी अंग्रेजी
Chris889 can read the following languages: अंग्रेजी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजी