Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .omarmear

देश ‎Bangladesh
जन्मेको बर्ष1974
प्रथम भ्रमण2019年 मार्च 1日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2019年 अप्रिल 25日 10:07
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎277

प्रमुख भाषा ‎Bengali Bengali
omarmear can read the following languages: अंग्रेजीस्विडेनीBengali
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीBengali
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीBengali