Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .luciham20

देश ‎United States Minor Outlying Islands
जन्मेको बर्ष1988
प्रथम भ्रमण2018年 नोभेम्बर 19日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2019年 जनवरी 29日 08:07
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎अंग्रेजी अंग्रेजी
luciham20 can read the following languages: अंग्रेजी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजी