Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Veronhica

देश ‎Italy
जन्मेको बर्ष1983
प्रथम भ्रमण2018年 नोभेम्बर 14日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2018年 नोभेम्बर 15日 07:47
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎-16

प्रमुख भाषा ‎इतालियन इतालियन
Veronhica can read the following languages: अंग्रेजीस्पेनीइतालियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअल्बेनियन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाइतालियन