Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Ilgiz

वेब-साइत

देश ‎Russian Federation
जन्मेको बर्ष1987
प्रथम भ्रमण2017年 मे 8日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2017年 मे 9日 01:34
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎-386

प्रमुख भाषा ‎रूसी रूसी
Ilgiz can read the following languages: रूसी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषारूसी