Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .kangaroo

देश ‎Australia
जन्मेको बर्ष1986
प्रथम भ्रमण2016年 सेप्टेम्बर 19日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2020年 मे 16日 01:56
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎1323

प्रमुख भाषा ‎Ukrainian Ukrainian
kangaroo can read the following languages: अंग्रेजीरूसीइतालियनUkrainian
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीरूसीUkrainian
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीरूसीUkrainian