Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Sóphie

देश ‎Russian Federation
जन्मेको बर्ष1986
प्रथम भ्रमण2016年 जुन 2日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2016年 जुन 2日 13:33
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎281

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎281

प्रमुख भाषा ‎रूसी रूसी
Sóphie can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीरूसीस्पेनीइतालियनसरबियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजी
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषारूसी
रूसी
10/10