Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .fisher86

देश ‎Belarus
जन्मेको बर्ष1986
प्रथम भ्रमण2016年 फेब्रुअरी 14日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2016年 फेब्रुअरी 14日 17:58
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎-331

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎-331

प्रमुख भाषा ‎अरबी अरबी
fisher86 can read the following languages: अंग्रेजीरूसीअरबी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअरबी