Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .JosepMaria20

This user is authorized to translate into "पोर्तुगालीपोर्तुगाली,स्पेनीस्पेनी,रोमानियनरोमानियन,इतालियनइतालियन,कातालानकातालान,ब्राजिलियन पर्तुगिज  ब्राजिलियन पर्तुगिज ".
वेब-साइत

देश ‎Portugal
जन्मेको बर्ष1995
प्रथम भ्रमण2015年 अगस्त 18日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2020年 डिसेम्बर 4日 00:00
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎3275

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎7886

प्रमुख भाषा ‎पोर्तुगाली पोर्तुगाली
JosepMaria20 can read the following languages: पोर्तुगालीस्पेनीरोमानियनइतालियनकातालानब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषारोमानियनइतालियनपोर्तुगालीकातालानस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज
स्पेनी
8/10  
रोमानियन
8.42/10  
पोर्तुगाली
9/10  
ब्राजिलियन पर्तुगिज
5.8/10