Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .mohiol

This user is authorized to translate into "Persian languagePersian language".

देश ‎Iran
प्रथम भ्रमण2015年 जनवरी 16日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2019年 अप्रिल 26日 06:46
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎2100

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎290

प्रमुख भाषा ‎Persian language Persian language
mohiol can read the following languages: Persian languageUnknown language
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाPersian language