Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .steffy 2

देश ‎France
जन्मेको बर्ष1967
प्रथम भ्रमण2014年 मार्च 13日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2017年 मार्च 12日 16:36
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎2049

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎2049

प्रमुख भाषा ‎फ्रान्सेली फ्रान्सेली
steffy 2 can read the following languages: अंग्रेजीइतालियनफ्रान्सेली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीइतालियन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीइतालियन
कुनै मिल्ने भेटिइन