Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .flavaoag

देश ‎Brazil
जन्मेको बर्ष1979
प्रथम भ्रमण2014年 फेब्रुअरी 12日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2014年 जुलाई 19日 17:17
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎162

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎160

प्रमुख भाषा ‎ब्राजिलियन पर्तुगिज ब्राजिलियन पर्तुगिज
flavaoag can read the following languages: अंग्रेजीब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाब्राजिलियन पर्तुगिज