Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Daffy29

देश ‎Greece
जन्मेको बर्ष1981
प्रथम भ्रमण2013年 अगस्त 14日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2020年 डिसेम्बर 19日 19:07
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎276

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎19

प्रमुख भाषा ‎युनानेली युनानेली
Daffy29 can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीस्पेनीरोमानियनतुर्केलीइतालियनयहुदीयुनानेली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषायुनानेली