Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .marietrad

देश ‎France
जन्मेको बर्ष1954
प्रथम भ्रमण2013年 जुन 27日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2013年 जुलाई 2日 15:09
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎फ्रान्सेली फ्रान्सेली
marietrad can read the following languages: अंग्रेजीफ्रान्सेली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजी
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेली