Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .barcelona123

देश ‎Serbia and Montenegro
जन्मेको बर्ष1996
प्रथम भ्रमण2012年 जुलाई 17日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2012年 अगस्त 5日 20:06
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎अल्बेनियन अल्बेनियन
barcelona123 can read the following languages: अंग्रेजीअल्बेनियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजी
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअल्बेनियन