Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .kstobbe

वेब-साइत

देश ‎Denmark
जन्मेको बर्ष1980
प्रथम भ्रमण2012年 जनवरी 23日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2015年 सेप्टेम्बर 16日 21:17
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎1226

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎1226

प्रमुख भाषा ‎डेनिस डेनिस
kstobbe can read the following languages: अंग्रेजीडेनिस
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजी
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाडेनिस
डेनिस
9.06/10