Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .luigi19852

देश ‎Peru
जन्मेको बर्ष1985
प्रथम भ्रमण2011年 मार्च 25日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2012年 मार्च 6日 14:19
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎स्पेनी स्पेनी
luigi19852 can read the following languages: अंग्रेजीपोर्तुगालीस्पेनीजर्मन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीपोर्तुगालीजर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषास्पेनी