Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .mah2010

देश ‎Brazil
जन्मेको बर्ष1968
प्रथम भ्रमण2010年 मे 22日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2010年 मे 22日 02:46
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎ब्राजिलियन पर्तुगिज ब्राजिलियन पर्तुगिज
mah2010 can read the following languages: ब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाब्राजिलियन पर्तुगिज