Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Polar Bear

देश ‎Canada
प्रथम भ्रमण2006年 डिसेम्बर 8日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2009年 जुन 6日 20:59
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎3123

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎3123

प्रमुख भाषा ‎अंग्रेजी अंग्रेजी
Polar Bear can read the following languages: अंग्रेजीचिनीया (सरल)जापानीचीनीया
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाजापानी
चिनीया (सरल)
9.62/10  
जापानी
8.57/10