Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .svajarova

देश ‎Bulgaria
जन्मेको बर्ष1959
प्रथम भ्रमण2009年 नोभेम्बर 14日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2019年 जनवरी 20日 12:22
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎8408

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎8843

प्रमुख भाषा ‎Bulgarian Bulgarian
svajarova can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीरूसीMacedonianBulgarian
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीरूसीBulgarian
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीBulgarian
Bulgarian
8.34/10  
फ्रान्सेली
8.08/10