Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .melissa gatinha

देश ‎Brazil
जन्मेको बर्ष1986
प्रथम भ्रमण2009年 अक्टोबर 27日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2009年 नोभेम्बर 10日 12:23
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎ब्राजिलियन पर्तुगिज ब्राजिलियन पर्तुगिज
melissa gatinha can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीस्पेनीजर्मनइतालियनयहुदीअरबीयुनानेलीब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषायहुदी