Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .touk

देश ‎United States
जन्मेको बर्ष1978
प्रथम भ्रमण2006年 नोभेम्बर 27日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2011年 जुन 16日 20:14
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎702

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎698

प्रमुख भाषा ‎अंग्रेजी अंग्रेजी
touk can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीपोर्तुगालीस्पेनीजापानीजर्मनइतालियनडेनिसकातालानचीनीयाThaiVietnamese
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजी
अंग्रेजी
7.6/10  
Thai
6.8/10