Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .bircanozlem

देश ‎France
जन्मेको बर्ष1981
प्रथम भ्रमण2009年 अक्टोबर 16日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2010年 नोभेम्बर 13日 14:53
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎तुर्केली तुर्केली
bircanozlem can read the following languages: तुर्केली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेली