Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .profesori

देश ‎Albania
जन्मेको बर्ष1989
प्रथम भ्रमण2006年 नोभेम्बर 27日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2006年 नोभेम्बर 27日 16:06
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎722

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎722

प्रमुख भाषा ‎अल्बेनियन अल्बेनियन
profesori can read the following languages: अंग्रेजीइतालियनअल्बेनियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअल्बेनियन
अल्बेनियन
1.63/10