Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .samarpan

देश ‎Finland
जन्मेको बर्ष1986
प्रथम भ्रमण2009年 अक्टोबर 9日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2010年 सेप्टेम्बर 9日 15:56
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎872

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎1787

प्रमुख भाषा ‎नेपाली नेपाली
samarpan can read the following languages: अंग्रेजीफिनल्यान्डीहिन्दिनेपाली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजी
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषानेपाली
नेपाली
9/10