Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .wkn

वेब-साइत

देश ‎Denmark
जन्मेको बर्ष1953
प्रथम भ्रमण2006年 नोभेम्बर 21日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2013年 अप्रिल 3日 09:53
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎26667

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎27335

प्रमुख भाषा ‎डेनिस डेनिस
wkn can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीजर्मनस्विडेनीनर्वेजियनडेनिस
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाडेनिस
डेनिस
9.76/10  
अंग्रेजी
9.43/10