Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Radim ek

देश ‎Czech Republic
जन्मेको बर्ष1984
प्रथम भ्रमण2009年 फेब्रुअरी 14日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2015年 जुन 11日 10:17
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎397

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎397

प्रमुख भाषा ‎चेक चेक
Radim ek can read the following languages: अंग्रेजीरूसीस्लोभाकचेक
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाचेक