Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Schmidt Rozemberg

देश ‎Brazil
जन्मेको बर्ष1991
प्रथम भ्रमण2009年 जनवरी 10日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2010年 मार्च 29日 06:48
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎60

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎48

प्रमुख भाषा ‎पोर्तुगाली पोर्तुगाली
Schmidt Rozemberg can read the following languages: पोर्तुगालीस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषापोर्तुगाली