Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .laura79

देश ‎Italy
जन्मेको बर्ष1979
प्रथम भ्रमण2005年 डिसेम्बर 14日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2006年 जनवरी 2日 15:31
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎इतालियन इतालियन
laura79 can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीस्पेनीजर्मनइतालियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाइतालियन