Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .cheesecake

देश ‎Turkey
जन्मेको बर्ष1987
प्रथम भ्रमण2008年 डिसेम्बर 6日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2011年 अप्रिल 25日 07:09
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎43870

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎43868

प्रमुख भाषा ‎तुर्केली तुर्केली
cheesecake can read the following languages: अंग्रेजीस्पेनीतुर्केली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषातुर्केली
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजी
अंग्रेजी
8.05/10  
तुर्केली
9.67/10  
स्पेनी
8/10