Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .savulen

देश ‎Bulgaria
जन्मेको बर्ष1973
प्रथम भ्रमण2008年 नोभेम्बर 28日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2010年 अगस्त 2日 11:29
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎1318

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎962

प्रमुख भाषा ‎रूसी रूसी
savulen can read the following languages: अंग्रेजीरूसीजर्मनफिनल्यान्डीBulgarian
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषारूसीBulgarianजर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषारूसीBulgarianजर्मन
रूसी
9.68/10  
Bulgarian
10/10