Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .coolbaby20

वेब-साइत

देश ‎Senegal
जन्मेको बर्ष1983
प्रथम भ्रमण2008年 नोभेम्बर 25日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 नोभेम्बर 25日 18:48
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎अंग्रेजी अंग्रेजी
coolbaby20 can read the following languages: Unknown languageअंग्रेजी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजी