Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Cinderella

देश ‎Serbia and Montenegro
जन्मेको बर्ष1963
प्रथम भ्रमण2006年 अक्टोबर 6日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2013年 सेप्टेम्बर 1日 23:15
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎17736

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎17739

प्रमुख भाषा ‎सरबियन सरबियन
Cinderella can read the following languages: अंग्रेजीरूसीक्रोएसियनयुनानेलीसरबियनBosnian
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषासरबियन
सरबियन
9.78/10