Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .mateo

देश ‎Australia
जन्मेको बर्ष1972
प्रथम भ्रमण2005年 अगस्त 21日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2007年 जुन 4日 10:53
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎12845

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎12845

प्रमुख भाषा ‎एस्पेरान्तो एस्पेरान्तो
mateo can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीजर्मनएस्पेरान्तो
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाएस्पेरान्तो
एस्पेरान्तो
8.82/10  
अंग्रेजी
7.76/10