Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .lorelai

देश ‎Romania
जन्मेको बर्ष1982
प्रथम भ्रमण2005年 अगस्त 20日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 मार्च 7日 08:50
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎12845

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎12845

प्रमुख भाषा ‎रोमानियन रोमानियन
lorelai can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीस्पेनीरोमानियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषारोमानियन
रोमानियन
8.8/10  
अंग्रेजी
8.12/10