Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सौगात शर्मा पौडेल

वेब-साइत

देश ‎Nepal
जन्मेको बर्ष1989
प्रथम भ्रमण2008年 अक्टोबर 30日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 अक्टोबर 30日 09:48
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎नेपाली नेपाली
सौगात शर्मा पौडेल can read the following languages: अंग्रेजीस्पेनीनेवारीSanskritनेपाली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीनेपाली
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीनेपालीनेवारीस्पेनीSanskrit