Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Claire---31

देश ‎France
जन्मेको बर्ष1982
प्रथम भ्रमण2005年 डिसेम्बर 9日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 नोभेम्बर 17日 16:18
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎5517

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎5517

प्रमुख भाषा ‎फ्रान्सेली फ्रान्सेली
Claire---31 can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीस्पेनीइतालियनकातालान
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीकातालानस्पेनी
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीकातालानस्पेनी
कातालान
8.27/10  
अंग्रेजी
6.92/10  
स्पेनी
7.55/10  
फ्रान्सेली
8.66/10