Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .kg09th

देश ‎Thailand
जन्मेको बर्ष1987
प्रथम भ्रमण2008年 अक्टोबर 9日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 नोभेम्बर 1日 08:30
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎2703

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎2703

प्रमुख भाषा ‎Thai Thai
kg09th can read the following languages: अंग्रेजीकोरियनThai
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजी
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाThai
Thai
6.35/10