Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .wszoła

देश ‎Poland
जन्मेको बर्ष1986
प्रथम भ्रमण2008年 अक्टोबर 8日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2009年 जनवरी 1日 16:28
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎11

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎11

प्रमुख भाषा ‎पोलिस पोलिस
wszoÅ‚a can read the following languages: अंग्रेजीइतालियनपोलिस
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषापोलिस
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअल्बेनियन