Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .mishulika

वेब-साइत

देश ‎Romania
जन्मेको बर्ष1992
प्रथम भ्रमण2008年 अक्टोबर 7日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 अक्टोबर 9日 21:04
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎-315

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎-315

प्रमुख भाषा ‎रोमानियन रोमानियन
mishulika can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीस्पेनीजर्मनरोमानियनइतालियनअरबीचीनीयाLatin
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषारोमानियन