Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .



shinyheart

देश ‎Algeria
जन्मेको बर्ष1986
प्रथम भ्रमण2008年 सेप्टेम्बर 24日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2010年 अगस्त 29日 22:11
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎12344

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎12895

प्रमुख भाषा ‎अरबी अरबी
shinyheart can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीस्पेनीजर्मनअरबी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीअरबीस्पेनीजर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीअरबी
फ्रान्सेली
7.97/10  
अरबी
7.81/10  
अंग्रेजी
7.4/10  
Traduttore, traditore

Traduttore, traditore